Articol Lucruri de știut depre Zonele economice libere și Parcurile Industriale

 

Informații generale

Zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber) sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

Conceptul de zone economice libere (ZEL) a fost introdus în Moldova cu scopul accelerării dezvoltării socio-economice a economiei, în special, și a țării, în general, prin atragerea investițiilor locale și străine, promovarea și susținerea exporturilor de bunuri, precum și pentru crearea locurilor de muncă.

În Republica Moldova au fost înființate șapte zone economice libere care oferă avantaje fiscale și vamale, după cum urmează:

Suplimentar, au fost create două zone cu statut similar:

 • Portul Internațional Liber Giurgiulești (situat la 210 km la sud de capitală);
 • Aeroportul Internațional Liber Mărculești (situat la 126 km la nord de capitală).

 

În ZEL pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

producţia industrială a mărfurilor, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;

 • sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 • activitate comercială externă;
 • activități de transport – transportul bunurilor importate sau exportate prin zona economică liberă, prin transport aerian sau maritim;
 • genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.

Genul prioritar de activitate va fi producţia industrială.

În același timp în ZEL sunt interzise:

 • importul tutunului şi produselor din tutun în zona liberă;
 • producerea în ZEL a produselor din tutun;
 • producerea, transportarea şi păstrarea armamentului, precum şi dislocarea unităţilor militare;
 • activităţi interzise de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Fiecare ZEL este administrat independent de către un administrator care este numit pe un termen de 5 ani de către Guvern. Rezidenții ZEL pot fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova (persoane juridice cu capital autohton, mixt sau străin). Selectarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţia ZEL pe bază de concurs, ţinîndu-se cont de volumul şi caracterul investiţiilor preconizate, de necesitatea de creare a infrastructurii de producţie şi neproductive a zonei, de menţinerea orientării zonei libere spre fabricarea producţiei industriale pentru export, de teritoriul şi terenurile libere, de asigurarea cu forţă de muncă, apă, resurse energetice şi de alte criterii.

Rezidenţii desfăşoară activităţi neinterzise pe baza autorizaţiei pentru fiecare gen de activitate aparte, eliberate de Administraţia ZEL pe baza contractului încheiat cu aceştia.

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii în zona liberă nu scuteşte rezidentul de obligaţia de a obţine şi alte licenţe (autorizaţii) stabilite prin legi.

ZEL dispun de un tratament vamal preferențial și anume Postul Vamal este situat în cadrul fiecărei ZEL.

 

 

Facilități privind impozitul pe venit în ZEL

ZELRestul țării
Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RMimpozitul pe venitul rezidenţilor obţinut de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova12% din venitul impozabil
Scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din alte activităţi decît exportul de mărfuri (servicii)impozitul pe venitul de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite mai sus, se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova;12% din venitul impozabil
 • rezidenţii care au investit în mijloacele fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export
12% din venitul impozabil
 • rezidenţii care au investit în mijloacele fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export
12% din venitul impozabil

 

 

Facilități privind TVA în ZEL

ZELRestul țării
Se supun impozitării la cota zero (0%):

mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;

Nu constituie obiecte impozabile cu TVA:

livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere

20%

 

 

Facilități privind accizele în ZEL

ZELRestul țării
 • Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
 • Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.
 • Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.
În conformitate cu legislația: în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii și ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor

 

 

Facilități privind taxele vamale în ZEL

Mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere, cu excepția mărfurilor (serviciilor) exportate pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerț liber, ratificate de Republica Moldova, care prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale, precum şi mărfurile produse în zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sunt scutite de taxa vamală.

Principalul avantaj pentru rezidenții ZEL derivă din prezența postului vamal. Interacțiunile de înaltă frecvență între rezidenții ZEL și funcționarii vamali au avut drept rezultat crearea unui mediu de colaborare constructiv. Cele mai multe dintre tranzacțiile rezidenților ZEL sunt considerate cu risc scăzut în mod implicit, ca rezultat, 95 la suta din ele revin coridorului verde, ceea ce face ca procesele de import și export să decurgă rapid și ușor. Vama prelucrează, în mediu, toate documentele în termen de 45 de minute și pot fi urmărite on-line.

 

Principalele avantaje oferite de ZEL

protecție juridică acordată de stat pentru investițiile în zonele economice libere (ZEL);

 • statutul juridic al ZEL este reglementată prin lege adoptată de Parlament și care poate fi modificată numai de Parlament;
 • legea garantează aplicarea legislației în vigoare în termen de 10 ani de la momentul înregistrării în calitate de rezident ZEL;
 • posibilitatea de a transfera profitul în străinătate;
 • tratament fiscal și vamal preferențial pentru stimularea activităților economice;
 • bunurile din zonele libere nu pot fi expropriate, naţionalizate, rechiziţionate şi confiscate, decît doar prin hotărîre judecătorească;
 • piața forței de muncă din Republica Moldova oferă forță de muncă ieftină și calificată;
 • ZEL oferă posibilitatea de a utiliza infrastructura existentă;
 • libera circulație a bunurilor și serviciilor în cadrul ZEL;
 • posibilitatea de a transmite bunuri (servicii) situate în ZEL de la un rezident la altul fără întocmirea unei declarații vamale.

 

Etapele care trebuie urmate pentru a deveni rezident al ZEL

Rezident al ZEL poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată în temeiul legii ca subiect al activității de întreprinzător în Republica Moldova.

În scopul de a obține statutul de rezident al Zonei Economice Libere, candidații trebuie să participe la concurs și urmează să prezinte propuneri de participare către Administrația ZEL în două exemplare (în limba de stat, rusă sau engleză), și care includ:

 • cererea adresată Administratorului ZEL, în ceea ce privește admiterea la concurs;
 • copii ale certificatului de înregistrare ca subiect al activității de întreprinzător în Moldova, eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau a scrisorii de garanție privind constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în caz de învingere în concurs;
 • copia documentului care confirmă achitarea taxei de participare la concurs;
 • proiectul de investiții sau un plan de afaceri pentru 2-3 ani;
 • intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie;
 • numele și prenumele persoanelor autorizate să acționeze în numele participanților la concurs și să semneze actele juridice;
 • informații succinte despre participant;
 • copia bilanțului pentru ultimul an de activitate;
 • oportunități de sponsorizare;
 • candidații care nu dețin nici o proprietate în ZEL vor prezenta un antecontract în care trebuie să se precizeze condițiile de chirie, în timp ce candidații care dețin proprietăți în ZEL vor prezenta actele de proprietate.

 

Dispoziții finale

Pe parcursul timpului, zonele economice libere (ZEL) au avut succes în atragerea investițiilor din ambele surse: locale și străine. Statisticile sugerează că zonele economice libere (ZEL) au contribuit în mod semnificativ la diversificarea exporturilor de bunuri și servicii. În general, ZEL au înregistrat succese în schimbarea structurii economiei moldovenești. ZEL au devenit adevărate platforme de export, generând o creștere semnificativă a producției industriale exportate. Cu toate acestea, impactul ZEL asupra companiilor locale pare să fie modest și nesemnificativ, și în cele din urmă nu contribuie la modernizarea tehnologică a economiei moldovenești.

ZEL au înregistrat succese semnificative în atragerea activităților industriale care necesită utilizarea intensivă a capitalului uman pentru anumite operațiuni. Efectul economic al zonelor economice libere asupra economiei moldovenești este ambiguă. Legislația Republicii Moldova referitoare la ZEL prevede dispoziții solide și transparente, dar problema principală este modul în care această legislație este pusă în aplicare de către autoritățile locale.

 

 

 

Informații generale

În conformitate cu Legea nr.182 cu privire parcurile industriale din 15.07.2010, un parc industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producţie, în care se desfăşoară activităţi economice, preponderent producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de facilităţi specifice în vederea valorificării potenţialului uman şi material al unei regiuni. Scopul parcurilor industriale (PI) este de a valorifica potențialul material și uman al regiunii respective.

 

Avantaje

Parcuri industriale oferă:

 • costuri reduse și termene reduse pentru înființarea activităților de producție de anvergură;
 • prețuri reduse pentru chiria terenurilor și posibilitatea procurării terenurilor la prețul normativ;
 • sprijin în ceea ce privește obținerea licențelor, permiselor și autorizațiilor;
 • acces la căile de transport;
 • infrastructură dezvoltată și conectarea la utilitățile publice.

 

 

Facilități

Rezidenții și Întreprinderea administratoare a PI pot beneficia de următoarele facilități și sprijin din partea Guvernului:

 • scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 • înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii administratoare pentru crearea şi dezvoltarea parcului industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 
 • dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului; 
 • aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micşorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv; 
 • optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaţiei în vigoare;
 • alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie.

Proiectele investiţionale desfăşurate în cadrul parcurilor industriale se vor monitoriza de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, constituit prin hotărîre de Guvern

 

Procedura de stabilire

În scopul de a obține titlul de parcu industrial urmează a fi elaborate și prezentate următoarele documente:

 • copii ale documentelor de constituire ale solicitantului de a obține titlul de parc industrial (întreprindere administratoare);
 • copii ale documentelor care confirmă dreptul de folosință pentru cel puțin 30 de ani sau dreptul de proprietate asupra terenului și clădirilor destinate pentru crearea parcului industrial (PI);
 • planul de amplasare a terenurilor destinate creării parcului industrial;
 • declarația deținătorului sau proprietarului terenului privind îndeplinirea condițiilor cerute de lege (menționate în faza Identificarea terenului);
 • aprobări și acceptări de la deținătorii rețelelor de utilități publice;
 • dosar cadastral cu privire la schimbarea destinației terenurilor sau a unei autorizații pentru construcția obiectului;
 • aprobarea și acceptarea de către autoritățile locale în a cărei rază teritorială se află terenul pentru parcul industrial;
 • studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial.

În scopul îndeplinirii cerințelor menționate mai sus, solicitantul trebuie să parcurgă următoarele faze:

FAZA I. Identificarea Terenului

Terenul destinat parcului industrial, împreună cu clădirile şi utilităţile amplasate pe acesta, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie libere de orice sarcini;
 • să nu constituie obiectul unor litigii în curs de examinare şi/sau soluţionare în instanţele judecătoreşti sau arbitraj;
 • să aibă acces la căile de transport;
 • să fie accesibilă racordarea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului la utilităţile publice;
 • să aibă o suprafaţă de cel puţin 5 hectare.
 • să se afle în folosinţa solicitantului titlului de parc industrial pe un termen de cel puţin 30 de ani sau în proprietatea acestuia.

FAZA 2. Identificarea sau crearea întreprinderii administratoare

Solicitantul pentru crearea unui parc industrial trebuie să fie o întreprindere înregistrată ca subiect al activității de întreprinzător în Moldova, care are terenuri în folosinșă pentru cel puțin 30 de ani sau dreptul de proprietate asupra terenului și clădirilor destinate pentru crearea parcului industrial (PI).

FAZA 3. Depunerea documentelor

Documentele necesare pentru obținerea statutului de parc industrial trebuie depuse la Ministerul Economiei pentru a fi analizate.

FAZA 4. Obținerea statutului de parc industrial (PI)

Ministerul Economiei examinează setul de documente depuse în termen de 30 de zile. În cazul în care, în urma examinării cererii şi setului de documente, s-a luat decizia preventivă de acordare a titlului de parc industrial, Ministerul Economiei va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii în cauză, în modul stabilit.

 

Dispoziții finale

Există, studii de fezabilitate, în ceea ce privește locurile potrivite pentru crearea parcurilor industriale (Edineț, Fălești, Bălți, Hîncești, Cantemir, Căinari). Toate studiile sunt disponibile la: http://www.mec.gov.md/ro/content/parcuri-industriale